Rady a tipy

Rýchly nákup vinetácie

Všeobecné obchodné podmienky

Údaje poskytovateľa

Voxinfo Kft.
Sídlo: 1037 Budapešť, Bécsi út 269.
DIČ: 12180439-2-41
Registračné číslo: 01-09-562739

 

Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá využíva služby Virtuálnej známky respektíve nákupom na stránke súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov (http://madarska-dialnicna-znamka.eu/data-protection)

 

Predmet služby

Poskytovateľ služby umožní využívanie webovej stránky www.madarska-dialnicna-znamka.eu vrátane všetkých jej služieb.  

 

Účel Všeobecných obchodných podmienok

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) Virtuálnej známky upravujú všeobecné podmienky zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Kupujúcim. V prípade tu neupravených podmienok sa na Poskytovateľa služby vzťahuje platná legislatíva Maďarskej republiky, ako aj ustanovenia Občianskeho zákonníka bez špeciálnej klauzuly.

 

Uverejnenie Všeobecných obchodných podmienok Virtuálnej známky

Využívanie služieb Virtuálnej známky je podmienené akceptáciou Všeobecných obchodných podmienok Virtuálnej známky Kupujúcim. Za súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami sa považuje uskutočnenie nákupu na webovej stránke Virtuálnej známky spravovanej Poskytovateľom.

 

Povinnosti zmluvných strán

Poskytovateľ je povinný od momentu začatia objednávky alebo registrácie poskytnúť objednanú službu. Za platnosť e-mailovej adresy uvedenej v procese registrácie alebo nákupu, ako aj za utajenie hesla zadaného v procese registrácie zodpovedá užívateľ. Užívateľ je povinný neodkladne oznámiť Poskytovateľovi akékoľvek neoprávnené použitie jeho identifikačných údajov.

 

Oprava objednávky, storno

Po odobrení objednávky (nákupu) ju nie je možné stornovať.

 

Predpredaj známok v roku 2024

Podmienky predpredaja ročnej vnútroštátnej a ročnej župnej diaľničnej známky:

Platnosť ročných známok zakúpených v predpredaji v r. 2023: 1. január 2024– 31. január 2025.

 

Diaľničné poplatky

Cenník poplatkov za diaľničné známky predávané na stránke www.autopalyamatrica.hu

Poplatok za transakciu je poplatok Poskytovateľovi za administratívne úkony súvisiace s nákupom.

Tabuľka nižšie uvádza cenník poplatkov za jednotlivé typy diaľničných známok a transakčné poplatky podľa spôsobu platby:

2024:

KategóriiDennáTýždennáMesačnáRočnáŽupná
 D15 150 Ft+ 410 Ft6 400 Ft + 500 Ft10 360 Ft + 640 Ft57 260 Ft + 2 240 Ft 6 660 Ft + 540 Ft
 D1M2 570 Ft+ 270 Ft3 200 Ft + 350 Ft5 180 Ft+ 450 Ft57 260 Ft + 2 240 Ft 6 660 Ft + 540 Ft
 D27 310 Ft+ 460 Ft9 310 Ft+ 540 Ft14 670 + 750 Ft81 280 Ft + 2 720 Ft 13 330 Ft + 770 Ft
 U5 150 Ft+410 Ft6 400 Ft + 500 Ft10 360 Ft + 640 Ft57 260 Ft + 2 240 Ft 6 660 Ft + 540 Ft

Platobné podmienky

Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnutú službu elektronicky, bankovou kartou online alebo prevodom po zadaní objednávky. 
Úspešná úhrada výšky diaľničného poplatku neznamená automaticky oprávnenie na užívanie spoplatnených cestných úsekov.

Platobný systém bankovou kartou

Platba bankovou kartou poskytovaná VoxPay využíva systém akceptácie kariet SimplePay spoločnosti OTP Mobil Kft., ako aj systém akceptácie kariet spoločností Borgun a Barion.

V prípade platieb kartou Barion je spoločnosť Barion Payment Zrt., ktorá službu poskytuje, inštitúciou pod dohľadom Magyar Nemzeti Bank, číslo licencie: H-EN-I-1064/201

Vo všetkých prípadoch bude Kupujúci informovaný o úspešnej platbe rovnakými kanálmi ako pri klasickej platbe bankovou kartou.

Prečítal som si tieto informácie, beriem na vedomie a akceptujem ich obsah.

Podmienky poskytnutia dokladu o úhrade

Pri platbe cez internet systém vystaví daňový doklad v prípade, že Kupujúci označí v procese platby políčko „Vystaviť faktúru”. Ak Kupujúci v tomto kroku nepožiada o vystavenie faktúry, jej dodatočné vystavenie nie je možné.

Doklad o úhrade je Kupujúcemu zasielaný v pdf formáte po zrealizovaní platby. Kupujúci si faktúru musí zobraziť a vytlačiť. Takto vystavená faktúra má pre Kupujúceho platnosť originálu (je platná aj bez podpisu a pečiatky), slúži ako daňový doklad a spĺňa náležitosti uvedené v Nariadení Ministerstva národného hospodárstva č. 23/2014 (VI.30.).

Odkaz na vytlačenie faktúry (nie samotnú faktúru!) zasielame aj na e-mail, takže v prípade, že ste po zrealizovaní platby faktúru nevytlačili, môžete tak urobiť neskôr. 

Kupujúci súhlasí s tým, že doklad o úhrade si vytlačí sám, spoločnosť Voxinfo Kft. faktúru poštou nezasiela.

Potvrdením údajov a akceptáciou obchodných podmienok v priebehu objednávky Kupujúci vyjadruje svoj jednoznačný súhlas a ako splnomocnenec spoločnosti Voxinfo Kft. preberá na seba povinnosť vytlačiť doklad o uhradenej službe a zároveň súhlasí s povinnosťami Kupujúceho v súvislosti s vystavením faktúry.

Kupujúci súhlasí s tým, že faktúra je vystavená v jazyku anglickom a že sumy na faktúre sú uvedené v maďarských forintoch (HUF). 
Na faktúre aj na webovej stránke je uvedený výmenný kurz pre konverziu medzi menami maďarský forint (HUF) a euro (EUR). 

Registrácia (nie je povinná)

Registrácia prebieha zadaním e-mailovej adresy a hesla. Systém neoveruje zadanú e-mailovú adresu. 
Registráciou sa okrem platby bankovou kartou online a prevodom stáva dostupná aj služba opakovaná platba bankovou kartou.

Po prihlásení sa do užívateľského účtu systém zobrazí údaje z predchádzajúcich objednávok, čo umožňuje objednať diaľničnú známku – popri uskutočnení prípadných zmien – už na jedno kliknutie (v prípade využitia služby opakovaná platba kartou). 

Kupujúci si môže po prihlásení prezrieť všetky doterajšie úspešné/neúspešné objednávky kliknutím na záložku „Moje objednávky”.

 

Vylúčenie ďalšieho predaja

Kupujúci má právo pri rešpektovaní obchodných podmienok na zakúpenie produktov poskytovaných portálom www.autopalyamatrica.hu výlučne pre vlastné potreby a nie je oprávnený sprostredkovávať ich ďalší predaj. Ak sa Poskytovateľ dozvie o sprostredkovaní predaja Kupujúcim, má právo takéhoto Kupujúceho s okamžitou platnosťou vylúčiť.

 

Osobitné nariadenia súvisiace s nákupom diaľničných známok

Úspešná úhrada výšky diaľničného poplatku neznamená automaticky oprávnenie na užívanie spoplatnených cestných úsekov. Ak ste po zrealizovaní platby nedostali na e-mailovú adresu potvrdzujúci e-mail alebo sa Vám v prehliadači nezobrazuje, kontaktujte, prosím, zákaznícke centrum. Následky za používanie spoplatnených cestných úsekov bez platného oprávnenia nesie v plnej miere Kupujúci!   

V zmysle platných predpisov je e-známku potrebné zakúpiť pred vjazdom na spoplatnený cestný úsek (ideálne ešte pred cestou). Dodatočne zakúpená e-známka neoprávňuje na používanie spoplatneného úseku so spätnou platnosťou a považuje sa za neoprávnené užívanie, za ktoré je vymeraná pokuta.

 

Zmluva uzatvorená na diaľku a právo na odstúpenie

Poskytovateľ poskytuje službu okamžite po uskutočnení objednávky. Z tohto dôvodu Kupujúci nemá podľa Nariadenia vlády č. 45/2014. (II. 26.) právo na odstúpenie od zmluvy uztavorenej na diaľku.

 

Územná platnosť služby

Stránka Virtuálna známka prevádzkovaná Poskytovateľom je dostupná z domova i zo zahraničia.

 

Platnosť Všeobecných obchodných podmianok Virtuálnej známky

Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť Všeobecné obchodné podmienky alebo jednotlivé časti ich ustanovení. Všeobecné obchodné podmienky Virtuálnej známky ako aj ich prípadné zmeny nadobúdajú platnosť dňom ich uverejnenia na stránke a platia až do času, kým Poskytovateľ poskytuje služby Virtuálnej známky.

 

Trvanie zmluvy, vypovedanie zmluvy

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu neurčitú. Užívateľ môže zmluvu vypovedať zaslaním žiadosti o výmaz údajov z prihlasovacej e-mailovej adresy na e-mailovú adresu info@voxinfo.hu. Správca zabezpečí vymazanie údajov užívateľa do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o výmaz údajov. Vymazaním údajov užívateľa sa zároveň ruší jeho registrácia, avšak údaje o uskutočnených objednávkach, faktúry, potvrdenia, príjmové doklady vymazané nie sú. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou ak zistí, že užívateľ využíva ním poskytované služby protiprávne. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť ustanovenia tejto zmluvy. V takomto prípade je Poskytovateľ povinný minimálne 15 dní pred nadobudnutím platnosti nových zmluvných podmienok e-mailom alebo formou internej pošty zaslať užívateľovi upravený text zmluvy. Užívateľ berie na vedomie, že využívaním služieb – prihlásením sa - po nadobudnutí platnosti zmien, vyjadruje svoj jednoznačný súhlas so zmenenými zmluvnými podmienkami.

EN DE RO HU SK