Rady a tipy

Rýchly nákup vinetácie

Prepis diaľničnej známky

Prepis diaľničnej známky v prípade výmeny evidenčného čísla vozidla, krádeže vozidla, jeho totálneho zničenia, zmeny kategórie, nesprávne uvedeného evidenčného čísla alebo kódu krajiny zabezpečuje spoločnosť Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., ktorá ako jediná má právomoc na vykonávanie takýchto úkonov!

Zákaznícka linka: +36 (36) 587-500   www.nemzetiutdij.hu

Prepis diaľničnej známky

V prípade, že počas roka majiteľ vozidla prevedie vlastnícke práva k vozidlu na inú osobu alebo jeho vlastnícke práva zaniknú, môže žiadať prepis oprávnenia na iné vozidlo. Keďže pri prevode vlastníckych práv dochádza k zmene evidenčného čísla vozidla, je nevyhnutné pri prepise diaľničnej známky odovzdať kontrolný ústrižok alebo predložiť potvrdzujúce oznámenie, poskytnúť k nahliadnutiu osvedčenie o evidencii nového vozidla, aby bolo možné overiť jeho správnu kategorizáciu, ďalej okresným úradom overený dokument o predaji vozidla respektíve iný dokument potvrdzujúci zánik vlastníckych práv k motorovému vozidlu alebo dokazujúci vyradenie vozidla z prevádzky v cestnej premávke.

Ak je prevádzkovateľ oboch vozidiel totožný, pri prepise evidenčného čísla vozidla obvykle postačuje predloženie oboch osvedčení o evidencii vozidla. Poplatok za prepis je 1470,- Ft vrátane DPH.

Výmena evidenčného čísla

Spoločnosť NÚSZ Zrt. na základe žiadosti vykoná prepis starého evidenčné číslo vozidla na nové. Prepis sa uskutočňuje v zmysle príslušných právnych predpisov po predložení oficiálneho dokumentu potvrdzujúceho výmenu evidenčného čísla vozidla.

Krádež / totálne zničenie vozidla

V prípade krádeže vozidla alebo jeho úplného zničenia vydá spoločnosť NÚSZ Zrt., po predložení oficiálneho dokumentu o škodovej udalosti vydaného policajným orgánom alebo poisťovňou, nový kontrolný ústrižok potvrdzujúci zakúpenie oprávnenia s cenovou kategóriou a dĺžkou platnosti totožnou s predošlým vozidlom. Táto služba je spoplatnená sumou 1470,-Ft.

Chybná kategória / zmena kategórie

V prípade zistenia nesprávnej kategórie spoločnosť NÚSZ Zrt. po uhradení rozdielu na poplatku respektíve jeho vrátení, vykoná prepis starej kategórie na novú, pričom evidenčné číslo k novému oprávneniu sa musí zhodovať s evidenčným číslom v osvedčení o evidencii vozidla. Táto služba je spoplatnená sumou 1470,-Ft. Úprava kategórie nezbavuje povinnosti zaplatiť predtým vyrubenú pokutu.

Nesprávne uvedené evidenčné číslo

Pri nesprávne uvedenom evidenčnom čísle vozidla je najviac do troch znakov možná jeho korekcia v niektorom so zákazníckych centier spoločnosti NÚSZ Zrt. K tomu je potrebné predložiť platné osvedčenie o evidencii vozidla, kontrolný ústrižok alebo potvrdzujúce oznámenie dokazujúce platnosť oprávnenia a zaplatiť poplatok za prepis v hodnote 1470,-Ft / znak. Oprávnenie sa vzťahuje na opravené evidenčné číslo vozidla a je platné počas celej doby jeho platnosti.

Ak v potvrdzujúcom oznámení figuruje nesprávne evidenčné číslo, odporúčame vykonať jeho korekciu v rámci doby platnosti oprávnenia čo najskôr!

Chybný kód krajiny

V prípade nesprávne uvedeného kódu krajiny je možné žiadať jeho prepis na správny kód krajiny v niektorom so zákazníckych centier spoločnosti NÚSZ Zrt. K tomu je potrebné predložiť osvedčenie o evidencii vozidla, kontrolný ústrižok alebo potvrdzujúce oznámenie dokazujúce platnosť oprávnenia a zaplatiť poplatok za prepis v hodnote 1470,- Ft vrátane DPH. Oprávnenie sa vzťahuje na opravený kód krajiny a je platné počas celej doby jeho platnosti.

Zákaznícka linka: +36 (36) 587-500   www.nemzetiutdij.hu

 

EN DE RO HU SK